Super Gold Invest

Curs BNR

1 EUR 4.5341
1 USD 4.0307
1 GBP 5.7510
1 CHF 4.1849
100 HUF 1.4425
1 PLN 1.0214
1 XAU 166.4572

Fondul de compensare a investitorilor

S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. este membra a Fondului de Compensare a Investitorilor

Ce este Fondul de compensare a investitorilor?

S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. este persoana juridica constituita sub forma unei societati pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, infiintata conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Titlului II, capitolul IX din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare si ale Reg. CNVM nr. 3/2006 art. 5 alin. (1), modificat de Reg. CNVM nr. 10/2006 si completat de Reg. CNVM nr. 31/2006.

Fondul de compensare a investitorilor, denumit in continuare Fond, este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat in prealabil de C.N.V.M. Actionarii Fondului sunt intermediarii si societatile de administrare a investitiilor, care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. Pot fi actionari ai Fondului operatorii de piata, depozitarul central si alte entitati reglementate si supravegheate de C.N.V.M. (Legea 297/2004, art. 44 alin. (1) si (2)). Fondul este administrat de un consiliu de administratie format din cel putin 3 membri, persoane juridice autorizate si/sau înscrise în Registrul C.N.V.M. si supravegheate de C.N.V.M actionari ai Fondului, în baza unui contract de administrare. Contractul de administrare va fi semnat din partea Fondului de catre persoana desemnata de AGA si din partea administratorilor de catre reprezentantii legali ai persoanelor juridice numite în consiliul de administratie al Fondului.

Ce face Fondul de compensare a investitorilor?

Scopul Fondului este de a compensa investitorii, in conditiile prezentei legi si ale reglementarilor C.N.V.M., in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii. (Legea 297/2004, art. 46, alin. (1)).

Fondul compenseaza, in mod egal si nediscriminatoriu, investitorii, in limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al presedintelui C.N.V.M. Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori:

a) investitori profesionali şi instituţionali (firmele de investiţii, în sensul legislaţiei privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; instituţii de credit, în sensul legislaţiei privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; instituţii financiare, în sensul legislaţiei privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; societăţi de asigurări; organisme de plasament colectiv; fonduri de pensii);

b) organizaţii internaţionale, guverne şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;

c) autorităţi ale administraţiei publice regionale şi locale;

d) administratori, inclusiv conducători, directori sau alte persoane responsabile, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului membrilor Fondului, acţionarii acestora având deţineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitori cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu membrii Fondului;

e) soţi, rude şi afini până la gradul I, precum şi persoane care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit.b);

f) persoane juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii Fondului;

g) investitori care s-au făcut răspunzători pentru sau au profitat de pe urma anumitor situaţii în legătură cu un membru al Fondului care au condus la dificultăţile financiare ale membrului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia; h) societăţi cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanţ prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile. (Reg. CNVM nr. 3/2006, art. 30.1)

Fondul va compensa investitorii, in oricare din urmatoarele situatii:

a) C.N.V.M. a constatat ca, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii, din motive ce sunt legate direct de situatia financiara, nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile rezultate din creantele investitorilor si nici nu exista perspectiva de a-si onora aceste obligatii in cel mai scurt timp;

b) autoritatea judiciara competenta, pentru motive legate direct sau indirect de situatia financiara a unui membru al Fondului, a emis o hotarare definitiva, avand ca efect suspendarea posibilitatii investitorilor de a-si exercita drepturile cu privire la valorificarea creantelor asupra respectivei societati.

- extras din Reg. CNVM nr.3/2006, art.30, cu modificarile si completarile ulterioare:

Până la 31 decembrie 2012 limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 euro, dupa cum urmeaza:

a) la data autorizării Fondului, echivalentul în lei a 1.000 euro/investitor individual;

b) începând cu 1 ianuarie 2006, echivalentul în lei a 2.000 euro/investitor individual;

c) începând cu 1 ianuarie 2007, echivalentul în lei a 4.500 euro/investitor individual;

d) începând cu 1 ianuarie 2008, echivalentul în lei a 7.000 euro/investitor individual;

e) începând cu 1 ianuarie 2009, echivalentul în lei a 9.000 euro/investitor individual;

f) începând cu 1 ianuarie 2010, echivalentul în lei a 11.000 euro/investitor individual;

g) începând cu 1 ianuarie 2011, echivalentul în lei a 15.000 euro/investitor individual;

h) începând cu 1 ianuarie 2012, echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual.

Resursele financiare al Fondului de compensare a investitorilor

Resursele financiare ale Fondului se constituie din:

a) contributia initiala a membrilor;

b) contributiile anuale si/sau speciale;

c) venituri din investirea resurselor Fondului;

d) venituri din recuperarea creantelor compensate de Fond, decurgand din subrogarea in drepturile investitorilor;

e) imprumuturi pe termen scurt care sa acopere in exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensarilor;

f) donatii, sponsorizari, asistenta financiara;

g) alte venituri, inclusiv penalitati de intarziere. (Reg. CNVM nr.3/2006, art.20)

Stiri BVB
 • UZUC S.A. ( UZC )
 • ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES ( ELGS )
 • RAFO S.A. ( RAF )
 • FONDUL PROPRIETATEA ( FP )
 • SIF MUNTENIA S.A. ( SIF4 )
 • SIF OLTENIA S.A. ( SIF5 )
 • SIF MOLDOVA S.A. ( SIF2 )
 • BURSA DE VALORI BUCURESTI SA ( BVB )
 • S.S.I.F. BROKER S.A. ( BRK )
 • S.S.I.F. BROKER S.A. ( BRK )
Stiri RASDAQ
 • PERLA COVASNEI SA ( PELA )
 • DELTALACT SA TULCEA ( DLCT )
 • SEVERNAV SA DR. TR. SEVERIN ( SEVE )
 • CEPROHART SA BRAILA ( CPHA )
 • INAR SA BRASOV ( INAR )
 • RECONS SA RESITA ( RECN )
 • ALIMENTARA SA Slatina ( ALRV )
 • PRODHART SA IASI ( PRDI )
 • UTILAJ GREU SA MURFATLAR ( UTGR )
 • ARTA CULINARA SA CLUJ ( ARCU )
Grupul de Actiune Financiara Internationala | Comitetul MONEYVAL | Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor | ASF – Sanctiuni internationale
HARTA SITE TERMENI SI CONDITII POLITICA DE CONFIDENTIALITATE